آزمایشگاه تشخیص پزشکی
بیمارستان امام خمینی ساری

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
طراحی : سال 1390
محل : ساری
متراژ : 550 مترمربع