استراتژی شرکت

استراتـژی شرکت در جهت رسیدن به اهداف کوتـاه مدت، میـان مدت و بلنـد مدت بر پایه نوع آوری و ارتقاء فرآیند های معماری و ارتقاء سطح دانش ، مهارت و توانایی کارکنان به عنوان منبع تفکر و توسعه در جهت توسعه فرهنگ و ارزش های ملی میهنی به شرح ذیل است :